Den skogsfinska kolonisationen i Gävleborg med omnejd

Föredragshållare – Maud Wedin
Maud Wedin är ordförande i det skogsfinska nätverket Finnsam och har disputerat med avhandlingen Den skogsfinska
kolonisationen i Norrland.

Sverige och Finland har en gemensam historia som går långt tillbaka i tiden. Under slutet av 1500-
talet och in i nästa århundrade kom många skogsfinska nybyggare till Skandinaviens
barrskogsområden. Skogsfinnarna bosatte sig i regel på obebodda allmänningar i utmarkslägen.
Kronan lockade med skattefria år och det var viktigt att inte de nya bosättningarna inkräktade på
böndernas fäbodskogar. Man byggde rökstugor med rökugnar som värmekälla och livnärde sig
bland annat på storskaligt svedjande och boskapsskötsel. Föredraget handlar om skogsfinsk historia
och kultur allmänt men med fokus på finnbosättningarna i Gävleborg med omnejd.

Torpebrev för Fansen i Bollnäs 1607